skip to content

Stadgar

STADGAR

 

TENNISSPORTENS MÅL 0CH INRIKTNING

 

Tennissporten är en fysisk aktivitet som människor utför i syfte att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Tennissporten skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Tennissporten skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar. Tennissporten skall organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Tennisen skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

 

ÄNDAMÅL

Kolmårdens Tennisklubb har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning och skall därigenom verka för tennissportens utveckling i Kolmården genom motionsspel samt tävlingar.

 

HEMORT

Föreningen har sin hemort i Kolmården, Syrénvägen.

 

MEDLEMSSKAP

 § 1

Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av den av styrelsen beslutade medlemsavgiften. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut varigenom ansökan om medlemskap avslås skall fattas av styrelsen. Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen.

 

 

§ 2

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till föreningen bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller ej. Medlem som inte har betalat medlemsavgiften under ett år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

  

§ 3

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i rekommenderat brev med mottagningsbevis.

 

§ 4

MEDLEM har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter, skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattats av organ inom föreningen men har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

§ 5

Medlem skall betala den medlemsavgift som bestämts av styrelsen.

Hedersmedlem är befriad från avgiften.

 

§ 6

Medlemmen har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

 

STYRELSEN

 § 7

Föreningens angelägenheter handhavs av styrelsen. Den skall inom ramen för RF och vederbörande SF och dess stadgar – verka för föreningens framårskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att:

- Tillse att föreningen bindande regler iakttas

- Verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

- Ansvara för och förvalta föreningens medel och förbereda årsmötet.

 

§ 8

Styrelsen består av ordförande och minst tre övriga ledamöter, jämte två suppleanter.

 

§ 9

Styrelseledamöter och suppleanter väljs vid årsmötet för den tid som sägs i 21 § bland föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur som styrelseledamot för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 3 kapitlet 4 § i RF:s stadgar.

 

§ 10

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så bestämmer av två styrelseledamöter eller av styrelsen utsedd enskild person.

 

§ 11

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

 

§ 12

Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande och i förekommande fall enligt upprättade befattningsbeskrivningar.

 

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M.M

 § 13

Verksamhetsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m årsmötet påföljande år.

 

REVISION

§ 14

Styrelsen skall tillhandahålla föreningens räkenskaper, årsmötes – och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för de senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret, samt till styrelsen överlämna en revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

ORDINARIE MÖTEN

 § 18

Med föreningen hålls årsmöte i februari. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats. Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet eller kungöres inom samma tid via klubbens officiella hemsida eller genom anslag vid tennisbanorna. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

 

§ 19

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på mötet. Denna är personlig och kan ej överlåtas.

 

§ 20

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande på mötet.

 

§ 21

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

1. Upprop och fastställande av röstlängd.

2.. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande och sekreterare.

5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt vara rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senast räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår.

10. Val av:

a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning, för en tid av 1 år

d) två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter och ej heller kommittéernas ledamöter delta.

e) två ledamöter i valberedningen, för en tid av 1 år, av vilka en skall vara sammankallande.

11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av kommitté eller röstberättigad medlem 21 dagar, dock skall förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas senast 30 dagar före mötet. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

 

EXTRA MÖTE

§ 22

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte om sådant behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med angivande skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel föreningens röstberättigade medlemmar. Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungöres inom samma tid i ortspressen samt genom anslag vid tennisbanorna. Vid extra

möte får endast i dagordningen upptaget ärende upptas.

 

§ 23

Om rösträtt på extra möte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 20 och 21 §§.

 

BESLUT - OMRÖSTNING

§ 24

Beslut fattas med acklamation eller efter votering om sådan begärs. med undantag för de i 25 § nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker

öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

STADGEFRÅGOR M . M

§ 25

Endast årsmötet får ändra stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet.

 

§ 26

I beslutet om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans – och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.

 

§ 27

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden

och sekreteraren skall tillse att ovanstående stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

 

 

Stadgarna reviderades inför 2016 och godkändes vid årsmötet den 29 maj 2016

Copyright © 2010 Kolmårdens Tennisklubb | Website Templates by Tradebit | Powered by Website Baker